COME FLY WITH US

Algemene Voorwaarden

VOORAFGAAND

Deze algemene voorwaarden beheersen de ticketverkoop, de totstandkoming van bijhorende overeenkomst en de wederzijdse rechten en plichten van KOPER/BEZOEKER, TICKERVERKOPER en ORGANISATOR van ACTIVITEITEN. Met de KOPER/BEZOEKER wordt de persoon bedoeld op wiens naam een ticket wordt gereserveerd en/of wordt aangekocht en/of de persoon die deelneemt aan activiteiten van de ORGANISATOR. Met de ORGANISATOR wordt bedoeld BTFly VZW – Ardooisesteenweg 75 – 8800 Roeselare. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst die tot stand komt ingevolgde de aankoop van één of meerdere tickets voor ingerichte activiteiten. De KOPER/BEZOEKER die één of meerdere tickets reserveert, erkent expliciet deze algemene voorwaarden integraal te heben gelezen en aanvaard, nu ze in het reserveringsproces ter beschikking zijn gesteld.

RESERVERINGSMODALITEITEN

De reservering komt pas definitief tot stand na ontvangst van betaling van de verschuldigde geldsom. Het aanbod tot reservering is van kracht in de mate dat de vermelde betalingstermijn wordt gerespecteerd. Deze termijn zal zeer streng toegepast worden bij de naderende uitverkoop of van een prijscategorie binnen de aangeboden activiteit. De TICKETVERDELER heeft het recht om dit aanbod, zelfs ingeval van laattijdige betaling, toch door een reservering te laten volgen indien de voorraad beschikbare tickets van een prijscategorie dit toelaat. De persoon of firma die de reservering doet, wordt beschouwd als opdrachtgever en staat borg voor de betaling van de reservering, zelfs wanneer deze aan een derde moet worden opgesteld en toegezonden. Het herroepingsrecht is niet van toepassing gezien de dienst (de reservering van de tickets) onmiddellijk wordt uitgevoerd en het hier diensten m.b.t. vrijetijdsbesteding betreft.


AANSPRAKELIJKHEID

De inrichting van de ACTIVITEIT (waaronder doch niet uitsluitend de samenstelling van het programma, datum en plaats van de verschillende optredens, etc.) behoort tot de verantwoordelijkheid van de ORGANISATOR met uitsluiting van de TICKETVERDELER die slechts aansprakelijk is voor de ticketverkoop en de afhandeling ervan. Wijzigingen in de programmatie geven geen aanleiding tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het ticket. Aansprakelijkheid van de ORGANISATOR ingevolge gevallen van overmacht wordt uitgesloten. De TICKETVERDELER en ORGANISATOR wijzen de KOPER/BEZOEKER er op dat de activiteiten mogelijks in openlucht kunnen plaatsvinden naargelang de aard van de activiteit, hetgeen eventuele nadelige gevolgen met zich mee kan brengen (vb. zware regenval, modder, …). De KOPER/BEZOEKER aanvaardt dit risico en kan zich in dit verband op generlei wijze tegen de TICKETVERDELER en/of ORGANISATIE richten. Tickets worden noch terugbetaald, noch geruild voor een ander evenement. Verlies of diefstal van het ticket behoort tot de verantwoordelijkheid van de KOPER/BEZOEKER en geeft geen aanleiding tot vervanging of terugbetaling.

OVERIGE RECHTEN, PLICHTEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN VAN DE KOPER/BEZOEKER EN ORGANISATOR VAN ACTIVITEITEN

Het is de KOPER/BEZOEKER niet toegestaan om volgende voorwerpen mee te brengen op de ingerichte locaties van activiteiten, op straffe van inbeslagname door de ORGANISATOR:

  • professionele foto-, film-, opnameapparatuur en/of drones.
  • dranken
  • andere verdovende middelen
  • gevaarlijke voorwerpen zoals glaswerk, metalen drinkbussen, gevulde flessen of drinkbussen, vuurwerk, wapens, scherpe voorwerpen of elk ander voorwerp dat door de ORGANISATOR als gevaarlijk kan worden beschouwd.

Deze lijst kan te allen tijde aangepast of aangevuld worden door de ORGANISATOR. Betreding tot de ingerichte activiteiten impliceert instemming met alle preventieve en controlerende maatregelen die de ORGANISATOR of de veiligheidsploeg neemt met inbegrip van mogelijke fouillering en onderzoek van tassen. Weigering van deze maatregelen leidt tot weigering of intrekking van toegangsrecht, zonder enig recht op schadevergoeding, Er worden opnames gemaakt tijdens de ingerichte activiteiten. De kans bestaat dat de KOPER/BEZOEKER wordt gefilmd en/of gefotografeerd. Bij betreding van het festivalterrein of een camping doet de KOPER/BEZOEKER afstand van het portretrecht. Er kan altijd bezwaar ingediend worden bij het gebruik van eerder genoemde opnames door schriftelijk schrijven gericht aan de ORGANISATOR. De ORGANISATOR en/of TICKETVERDELER behoudt zich het recht voor om de identiteit van de KOPER/BEZOEKER op ieder ogenblik te verifiëren. De ORGANISATOR en/of TICKETVERDELER kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies, diefstal of welke zaak- of persoonschade dan ook die de KOPER/BEZOEKER lijdt naar aanleiding van de activiteit, zij het op de ingerichte activiteit, daarbuiten of op de reisweg. Het is uitdrukkelijk verboden enige promotionele of commerciële activiteit te ontplooien op de ingerichte activiteit zonder voorafgaande toelating van de ORGANISATOR. Behoudens schriftelijke toestemming van de ORGANISATOR is elk commercieel gebruik van de naam of het logo van de VZW zelf of de aantredende artiesten strikt verboden.

Betwistingen

Betwistingen omtrent bestellingen dienen kenbaar te worden gemaakt ten laatste acht dagen na ontvangst van het verzoek tot betaling. Andere betwistingen inzake de ticketverkoop dienen te worden gemeld binnen een redelijke termijn, en maximaal dertig dagen nadat de betwisting is ontstaan. Deze algemene voorwaarden (en eventuele geschillen dienaangaande) worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht.